Navigace

Obsah

Informace o nákupu plynovodu

Typ: ostatní | náš tip
Pro vysvětlení pomýlených domněnek, či přímo účelově zkreslených informací zveřejněných na sociální síti je třeba uvést některé skutečnosti tak, jak skutečně proběhly a objasníme si i jeden chybně vykládaný pojem.

Začněme tím pojmem. Plynovod je distribuční soustava energeticky využitelného média – plynu. Je to podobná kategorie jako elektrická rozvodná síť. Není obvyklé, aby distribuční soustavy energie vlastnily obce, ale je obvyklé je po vybudování převést/prodat distribučním společnostem, které ji mohou provozovat. Nejde o základní obecní infrastrukturu. Cíle nákupu byly dva. Prvním je předejití možným komplikacím při připojování nové páteřní sítě na stávající vedení. Druhým je zhodnocení a prodej. Celá tato aktivita vznikla z mého podnětu.

Při přípravě stavby páteřního rozvodu sítí jsem zjistil, že plynovod není zahrnut do majetkové podstaty dlužníka. Inicioval jsem proto jeho zahrnutí do podstaty. Ve druhém kole prodeje obec dostala nabídku na odkoupení za 252.000,- Kč. Tuto nabídku (smlouvu) schválilo obecní zastupitelstvo dne 16. 9. 2020, kde jsem byl pověřen k podepsání smlouvy. Velmi záhy jsem zjistil, že rozpočtové opatření pro možnost zaplacení ceny v této výši vyžaduje schválení zastupitelstvem, které jsme dopředu neučinili. Až dosud si chybějícího opatření zastupitelé vydávající svou činnost za kontrolní ani nevšimli. Škoda, mohli jsme tomu předejít. Po učiněném zjištění jsem proto požádal prodávajícího o stanovení lhůty na vyřízení potřebných kroků na druhou polovinu listopadu a ten jí přijal a odsouhlasil. Současně byl vyrozuměn o přijetí nabídky zastupitelstvem. Již v tomto okamžiku je v souladu s ustanovením § 1740 odst. 1 občanského zákoníku smlouva řádně uzavřena. Stanovenou lhůtu je možné dále považovat i za lhůtu podle § 1738 OZ, který uvádí -  (1) I když je nabídka odvolatelná, nelze ji odvolat ve lhůtě určené pro její přijetí, ledaže se to v nabídce vyhradí. Taková výhrada ve smlouvě uvedena není. Doručení podepsané smlouvy dne 13. 11. 2020 (kupní ceny 10. 9. 2020) ve stanovené lhůtě tak bylo již druhým oznámením o přijetí nabídky a opakovaným uzavřením smlouvy (písemným potvrzením). I přesto správce po předložení další nabídky druhého zájemce vyhlásil další kolo a plynovod prodal znovu i druhému zájemci.

Vysvětlení této skutečnosti se správce vyhýbá a používá pouze argumenty vyhovující jeho potřebě. Věc proto ještě není uzavřená a budu jí nadále věnovat pozornost.

Ve věci je nutné v tuto chvíli zvážit právní kroky k nápravě vadného postupu správce.

Původní cíle:

  • předejití možným komplikacím při připojování nové páteřní sítě na stávající vedení – je s nimi počítáno v řešení a lze je obejít, navíc nemusí vůbec nastat, jde jen o riziko,
  • zhodnocení a prodej - i v případě neúspěchu v soudním řízení, což nelze předpokládat, lze cíle dosáhnout prodejem služebnosti (věcných břemen), který přinese stejný efekt. Obec o nic nepřijde, ani o šance, které jsem obci sám připravil, zatímco jiní údajně cosi kontrolovali.

 

Pavel Rak, místostarosta


Vytvořeno: 9. 12. 2020
Poslední aktualizace: 9. 12. 2020 19:31
Autor: místostarosta