Navigace

Obsah

Obchvat obce Zlatá - přeložka silnice II/101 v úseku Úvaly - Říčany/Pacov

Typ: ostatní
mapaJak jste si mohli přečíst v minulém občasníku i na webových stránkách obce, kde je k dispozici celkový situační výkres a souhrnná technická zpráva, probíhají práce na obchvatu naší obce. Zde se můžete dozvědět, že projektovaná nová komunikace bude sloužit jako obchvatová komunikace zástaveb Městyse Škvorec, naší obce, dále obcí Sluštice a Křenice. Bude se jednat o silnici II. třídy, liniovou stavbu. Dle „Zásad územního rozvoje Středočeského kraje“ (ZÚR SK) vydaných zastupitelstvem Středočeského kraje dne 19. prosince 2011, se jedná v rámci silniční dopravy o veřejně prospěšnou stavbu (s označením: D 066) a názvem: „Koridor aglomeračního okruhu: úsek (II/101) Pacov - Sluštice, přeložka, Škvorec - obchvat“.

Trasa přeložky II/101 bude vedena v souběhu s vedením VVN 400 kV tak, aby bylo sjednoceno směrové řešení obou vedení a zbytečně se nezakládal další koridor, narušující stávající územní homogenitu. Trasa je výškově přizpůsobena potřebám podjezdných výšek u křížených komunikací i pod vedením VVN, jinak je vedena spíše v mírném zářezu, aby nepůsobila rušivě v krajině a byla snížena hladina hluku. Na investorskou přípravu včetně výkupů pozemků byla KSÚS zajištěna účelová dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury a to na podkladě usnesení Vlády ČR. Projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí zpracovává společnost PUDIS a.s.mapa

          Oslovil jsem pana Miloslava Tuhého z této společnosti, který nám poskytl "virtuální rozhovor" a velmi ochotně odpověděl na otázky týkající se projekční přípravy této stavby. Na začátek uvedl, že společnost PUDIS a.s., přebírá po fúzi s částí společnosti VPÚ DECO PRAHA a.s., která proběhla ke dni 1.1.2020, smluvní povinnosti jako zhotovitel projektové dokumentace a vykonavatel geodetické a inženýrské činnosti stavby ve stupni DÚR.

1. Je ukončena fáze projektování, je hotová dokumentace pro ÚR, včetně stanovisek dotčených orgánů a organizací?
Projektová fáze je v rámci stupně pro ÚR hotová. V současné době dochází k doplňování žádosti o územní rozhodnutí (včetně doplňování rozhodnutí a závazných stanovisek dotčených orgánů), dle oficiální výzvy stavebního úřadu.
2. Je případně podaná žádost o ÚR?
Žádost o Územní rozhodnutí je podána na stavebním úřadě Středočeského kraje příslušného k vydání územního rozhodnutí.
3. Je už vydané ÚR, nebo kdy se předpokládá vydání ÚR?
Předpokládáme oznámení o zahájení řízení v 1. čtvrtletí roku 2021.  V tuto chvíli pracujeme na doplňování podkladů žádosti o ÚR dle výzvy stavebního úřadu Středočeského kraje.
4. Jsou ještě nějaké nevypořádané připomínky obcí, zejména města Říčan?
Veškeré relevantní připomínky byly do dokumentace pro územní rozhodnutí zapracovány, a to na podkladě konstruktivního jednání s dotčenými obcemi/městem.
5. Lze v dohledné době očekávat vydání stavebního povolení, nebo je to ještě "běh na dlouhou trať"?
V tuto chvíli je hlavním cílem získání pravomocného územního rozhodnutí. Poté bude příprava pokračovat směrem ke stavebnímu povolení a k výkupům pozemků potřebných pro stavbu.
6. Máte už uzavřené smlouvy se všemi obcemi o převzetí mostů, lávek a místních komunikací do jejich péče?
Ano. Smlouvy o převodu stavebních objektů, jež budou vybudovány v rámci stavby přeložky II/101 jsou již uzavřeny se všemi budoucími vlastníky (obcemi).
7. Kdy se chystá zahájení výkupů pozemků?
Proces majetkoprávního vypořádání stavby bude zahájen po získání pravomocného územního rozhodnutí.
8. Kdy byste tak reálně viděl zahájení stavby, a jaká je předpokládaná doba výstavby?
Zahájení stavby si netroufáme reálně predikovat, jelikož tomuto bude předcházet projednání stavby v rámci stavebního řízení a kompletní majetkové vypořádání pozemků dotčených stavbou. Předpokládána doba výstavby od jejího zahájení je 3 roky.  
9. Očekáváte, že nové vedení Středočeského kraje bude tomuto projektu věnovat potřebnou pozornost?
Předpokládáme, že zájmy občanů jsou i pro současné vedení Středočeského kraje na prvním místě a jsou si plně vědomi pozitivního dopadu, který bude mít výstavba přeložky silnici II/101, na zlepšení dopravní situace v oblasti, především pak v obcích, kterými prochází současná silnice II/101.  
10. Ovlivní, či už ovlivňuje situace kolem Covid-19 práce na tomto projektu?
Samozřejmě, asi jako na veškeré současné dění v celé České republice, i na přípravu stavby má situace způsobená onemocněním COVID -19 jistý vliv. Ať už se jedná o omezení pracovní doby a fungování státní správy, tak i samotná nákaza a průběh onemocnění u jedinců, kteří se na přípravě podílí. Nejedná se však o situaci, která by přípravu stavby zásadně ovlivnila.  

 

Děkuji panu Tuhému za jeho čas a vysvětlení aktuální situace ohledně obchvatu. Zároveň děkuji také panu Ing. Lukášovi Svobodovi Ph.D. z Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, p.o. (KSÚS) za autorizaci a doplnění tohoto článku.

 

                                                                                                 Ing. Stanislav Novotný


Vytvořeno: 24. 12. 2020
Poslední aktualizace: 24. 12. 2020 09:29
Autor: Obec Zlatá