Obsah

Odpady

Komunální odpad

Rozpis svozů roku 2024:

 • týdenní svoz – úterý
 • 14 denní svoz – úterý v sudé týdny
 • měsíční svoz – poslední úterý v měsíci
 
Tříděný odpad

Odvoz tříděného odpadu v kontejnerech, které jsou soustředěny na třech stanovištích v obci („nová Zlatá“, autoservis a náves ve „staré“ Zlaté) realizují pracovníci firmy FCC v pravidelných, předem stanovených termínech:

Tříděný odpad a četnost svozu

 • sklo - každou středu cca 8. dne v měsíci
 • papír - 1x za týden
 • plast -1x za týden

Odvoz mimo výše uvedené termíny je možný objednat po tel. dohodě s ved. pracovníky FCC

Sběrný dvůr

Obec Zlatá má smluvně zajištěný sběrný dvůr v Úvalech

 


Svoz velkoobjemového odpadu

Kontejner bude umístěn u křížku při brigádě dne 20. 4. 2024. Podzimní termín bude zveřejněn.

Kdykoliv jindy je vám k dispozici sběrný dvůr v Úvalech.

Svoz nebezpečného odpadu

Druhy nebezpečných odpadů a ostatních zařízení, které se budou odebírat:

 • olověné akumulátory
 • lednice
 • televizory
 • zářivky
 • staré léky
 • suché články
 • monočlánky
 • olejové filtry
 • oleje
 • odmašťovací přípravky
 • lepidla
 • kyseliny
 • nádoby od barev
 • rozpouštědla
 • vývojky a ustalovače
 • případně jiné

Nebude se odebírat železný šrot, znečištěné stavební materiály a pneumatiky.

Termín svozu nebezpečného odpadu na rok 2024:

Místem svozu je stanoviště U Křížku betonová plocha u autoservisu, kde je možné  odpad uložit – místo bude označeno.


Bioodpad

Lichý týden – čtvrtek     od 11. 4. 2024  -  do 21. 11. 2024

Pro občany s trvalým pobytem v obci Zlatá zajištěna bezplatná likvidace bioodpadu ve sběrném dvoře v Úvalech.

Zároveň zůstává zachována možnost placené likvidace v podobě biopopelnic.

Co je bioodpad

 • Bioodpad je organická (v půdě rozložitelná) hmota, která v sobě váže spousty živin, které můžeme ve formě kompostu navracet do půdy.

Mezi bioodpad patří:

 • listí, tráva, plevel, zbytky ovoce a zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina, zbytky rostlin, piliny, dřevní štěpka z větví stromů a keřů, hlína z květináčů, spadané ovoce atd.

Mezi bioodpad nepatři:

 • zbytky jídel (tzv. gastroodpad), jedlé oleje, kosti, maso, kůže, uhynulá zvířata, exkrementy masožravých zvířat, znečištěné piliny a všechny další biologicky nerozložitelné odpady.
 

Dotaz obyvatel ze Zlatá I

Je možné navýšit počet kontejnerů na tříděný komunální odpad, především kontejner na plasty …?

„Naše obec má v současné době uzavřenou smlouvu s firmou A.S.A. spol. s r.o., provozovna Říčany na shromažďování, odvoz a likvidaci kontejnerů s tříděným odpadem (sklo SK, plast PL, papír PA). Tyto kontejnery jsou umístěné z pohledu zastavěného území obce rovnoměrně vyváženě a to na třech stanovištích:

 • ve Zlaté I – SK 2ks, PL 4ks, PA 3ks, kovové obaly 1ks , oleje 1x , oděvy 1x
 • u autoservisu – SK 1ks, PL 1ks, PA 1ks, kovové obaly 1ks , oděvy 1x
 • u restaurace U Hasičů – SK 1ks, PL 1ks, PA 1ks, kovové obaly 1ks

 

Chceme se k nákladům na odvoz a likvidaci zmíněných odpadů chovat hospodárně, a z toho důvodu Vás žádáme, abyste v případě, že z Vašeho pohledu nejbližší kontejner na odpad je již plný, jej odvezli do kontejneru na dalším (výše zmíněném) úložišti.

Dále Vás žádáme:

 • Neukládejte odpad mimo kontejner.
 • Snažte se snížit objem odpadu na co nejmenšího míru (např. slisováním PET lahví, rozbitím skleněných lahví v kontejneru apod.).
 • V případě Vašeho zjištění, že některý z kontejnerů je již plný, kontaktujte nás na tel. čísle 602 215 520 nebo 778 089 502.“