Navigace

Obsah

Životní situace

Změna adresy trvalého pobytu

Návod pro občana:

Co mám dělat, když si měním adresu trvalého pobytu?

Manuál stěhujícího se občana

(Zpracovala: Správa základních registrů a Ministerstvo vnitra ČR, Praha, srpen 2014)

Cestovními doklady pro děti

Jak je to s cestovními doklady pro děti?

Rodinné dovolené spojené s cestováním do zahraničí znamenají i vyřizování cestovních dokladů. Co vše je potřeba zařídit při cestování s dětmi? Věděli jste například, že i děti mohou do členských států Evropské unie a dalších vybraných evropských zemí cestovat na vlastní občanský průkaz?

Více v článku Jany Vildumetzové

Krizové řízení

 • Obec nevlastní místní rozhlas ani sirénu.
 • Občané jsou informováni o dění v obci prostřednictvím úřední desky, webových stránek obce a pomocí SMS Infokanálu.

Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo příručku o dobrovolnické činnosti - ke stažení zde.

 

Krizové řízení a ochrana obyvatelstva

Krizovým řízením se rozumí souhrn řídících činností orgánů krizového řízení zaměřených na analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik a plánování, organizování, realizaci a kontrolu činností prováděných v souvislosti s přípravou na krizové situace a jejich řešením, nebo ochranou kritické infrastruktury. Podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů je koordinačním orgánem v přípravě na krizové stavy ministerstvo vnitra.

Základní pojmy – definice

 • Mimořádná událost– škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, a dále havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací.
 • Ochrana obyvatelstva – plnění úkolů civilní ochrany, zejména varování, evakuace, ukrytí a nouzové přežití obyvatelstva a další opatření k zabezpečení ochrany jeho života, zdraví a majetku.
 • Integrovaný záchranný systém – IZS – jsou složky, které zajišťují nepřetržitou pohotovost pro příjem ohlášení vzniku mimořádné události, její vyhodnocení a neodkladný zásah v místě mimořádné události. Základními složkami IZS jsou: Hasičský záchranný sbor ČR, jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany, zdravotnická záchranná služba a Policie ČR.
 • Krizová situace – mimořádná událost podle zákona o integrovaném záchranném systému, narušení kritické infrastruktury nebo jiné nebezpečí, při nichž je vyhlášen stav nebezpečí, nouzový stav nebo stav ohrožení státu (dále jen “krizový stav“).

Jak správně nahlásit mimořádnou událost?

Každý z nás se může dostat do situace, kdy se stane svědkem nebo přímým účastníkem (v horším případě i postiženým) nějaké událostí, která ohrožuje naše zdraví, život, majetek nebo bezpečnost. Zde Vám nabízíme několik rad, jak se zachovat v okamžiku, kdy je třeba přivolat pomoc.

Koho volat?

Důležitá telefonní čísla

 

 Hasičský záchranný sbor

 150

 Záchranná služba

 155

 Policie ČR

 158

 Tísňová linka

 112

 

 

Pro co nejrychlejší vyřízení dané události doporučujeme volat na složku, která má k dané situaci nejblíže.

150 Hasiči – požár, výbuch, živelní pohroma, únik nebezpečných látek, technické havárie, vyprošťování osob, atd.

155 Zdravotnická záchranná služba – náhlé ohrožení života nebo zdraví osob.

158 Policie ČR – krádež, násilí, nález mrtvé osoby, závažná dopravní nehoda, nález podezřelého předmětu (nevybuchlá munice…), atd.

Než zavoláte na tísňové číslo, udělejte vše pro své vlastní bezpečí (dostatečná vzdálenost od požáru nebo místa nehody,…)! Uklidněte se, zorientujte se v okolí (operátor bude chtít vědět, kde se přesně událost stala). Během hovoru se snažte mluvit pomalu, klidně a srozumitelně.

Operátorovi nahlaste:

CO SE STALO?

– popis události, rozsah, počet postižených nebo ohrožených osob

KDE SE TO STALO?

– pokud možno přesná adresa nebo popis místa události

KDO VOLÁ?

– jméno a kontakt na volajícího, např.: “Jmenuji se Jan Novák, moje telefonní číslo je…”.

Nezavěšujte, je možné, že operátor bude mít další dotazy. Po ukončení hovoru nevypínejte telefon. Operátor může volat zpět pro ověření nebo upřesnění údajů!

 

Všeobecné zásady chování při mimořádné situaci

 1. zachovejte klid, jednejte s rozmyslem, nepodléhejte panice a nešiřte neověřené zprávy
 2. nepodceňujte vzniklou situaci
 3. uvědomte si, že největší hodnotu má lidský život a zdraví, až na dalším místě je záchrana majetku pokud jste původcem nebo jste zjistil mimořádnou událost, volejte na některé z tísňových čísel
 4. tísňová čísla je možno volat z kterékoliv telefonní stanice bezplatně (bez karty nebo mince i z automatu)
 5. varujte ostatní ohrožené osoby
 6. chraňte sebe a podle možností a schopností, pomozte chránit i další osoby
 7. poskytněte pomoc, nejste-li schopni pomoci, tak opusťte okamžitě ohrožený prostor
 8. uposlechněte pokynů pracovníků záchranných složek, orgánů samosprávy a státní správy
 9. na základě vyžádání složek IZS a státní správy poskytněte pomoc pro zabezpečení záchranných opatření
 10. pro děti do školek a škol nechoďte, učitelé zajistí jejich ochranu
 11. sledujte hromadné informační prostředky, respektujte a snažte se získávat informace z oficiálních zdrojů
 12. zbytečně netelefonujte a nepřetěžujte telefonní síť

Systém vyrozumění:

Sdělovací prostředky

 • vysílání Českého rozhlasu a televize
 • regionální vysílání

Další možnosti informování obyvatelstva obce Zlatá:

 • systémem informačních SMS
 • předání ověřených zpráv od spoluobčanů (sousedů)
 • pojízdné rozhlasové vozy s megafonem
 • informační letáky
 • zveřejnění na internetových stránkách atp.

Důležité internetové adresy

 

Obecní úřad Zlatá

Zlatá7
250 83 Praha-východ

 

 • Místostarosta

 

Evakuační místa