Navigace

Obsah

Rezignace zastupitelů "Změna pro Zlatou" obce Zlatá

Typ: ostatní
Rezignace zastupitelů Vážení občané,

dne 20. 3. 2019 jsem obdržel písemnou rezignaci na funkci zastupitele obce Zlatá od členů zastupitelstva, kteří byli zvoleni za sdružení nezávislých kandidátů (dále jen SNK) Změna pro Zlatou, a to

Josef Černohous,

Kristýna Hroníková,

Hana Holubová. 

V souladu s ustanovením §56 zákona 491/2001 Sb., Zákona o volbách do zastupitelstev obcí měli na uvolněná místa nastoupit náhradníci z kandidátní listiny SNK Změna pro Zlatou. Bohužel, i všichni další kandidáti ve stejný okamžik podali rezignaci na svůj mandát.  

Tímto rozhodnutím, v této době již bývalých členů zastupitelstva, došlo k poklesu počtu členů zastupitelstva obce Zlatá na čtyři. V případě obce Zlatá je současný počet zastupitelů pod minimální hranicí počtu členů zastupitelstva, která je 5.  

Zákon č. 128/2000 Sb. , o obcích, (dále jen Zákon o obcích)   § 68:

§68 (1) Zastupitelstvo obce při stanovení počtu členů zastupitelstva obce přihlédne zejména k počtu obyvatel a velikosti územního obvodu. Počet členů stanoví tak, aby zastupitelstvo obce mělo v obci, městysu, městě, městském obvodu, městské části do 500 obyvatel 5 až 15 členů, v případě obce Zlatá je minimální počet členů zastupitelstva 5.

Zbývajícím členům zastupitelstva zaniká mandát až dnem nových voleb do zastupitelstva (§ 55 odstavec 2 písm. d/ zákona o volbách). Do tohoto okamžiku jsou nositeli práv a povinností člena zastupitelstva a tvoří nadále nejvyšší orgán obce. Pravomoci zastupitelstva však budou výrazně omezeny a tento stav přinese zejména zpoždění výstavby inženýrských sítí ve staré části obce a ve Zlaté III, získání infrastruktury ve Zlaté I, schválení územního plánu a projekty opravy vodárny a výstavby dětského hřiště, a to proto, že nebude možnost žádat o dotace, uzavírat úvěrové smlouvy a realizovat dodavatelsko-odběratelské vztahy.

Zastupitelstvo nemůže  rozhodovat o některých záležitostech  -  uvedených v  §84 odst. 2 Zákona o obcích.

Dle § 84 odst.2 Zákona o obcích je zastupitelstvu obce vyhrazeno

     a)  schvalovat program rozvoje obce,
     b)  schvalovat rozpočet obce a závěrečný účet obce,

     c)  zřizovat trvalé a dočasné peněžní fondy obce,

d)  zřizovat a rušit příspěvkové organizace a organizační složky obce, schvalovat jejich zřizovací listiny,

e) rozhodovat o založení nebo rušení právnických osob, schvalovat jejich zakladatelské listiny, společenské smlouvy, zakládací smlouvy a stanovy a rozhodovat o účasti v již založených právnických osobách,

f) delegovat zástupce obce, s výjimkou § 102 odst. 2 písm. c), na valnou hromadu obchodních společností, v nichž má obec majetkovou účast,

g) navrhovat zástupce obce do ostatních orgánů obchodních společností, v nichž má obec majetkovou účast, a navrhovat jejich odvolání,

     h) vydávat obecně závazné vyhlášky obce,                                                   

     i)  rozhodovat o vyhlášení místního referenda,

j)  navrhovat změny katastrálních území uvnitř obce, schvalovat dohody o změně hranic obce a o slučování obcí,

  k) určovat funkce, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni,

    l)  zřizovat a rušit výbory, volit jejich předsedy a další členy a odvolávat je z funkce,

m) volit z řad členů zastupitelstva obce starostu, místostarosty a další členy rady obce (radní) a odvolávat je z funkce, stanovit počet členů rady obce, jakož i počet dlouhodobě uvolněných členů tohoto zastupitelstva, zřizovat a zrušovat výbory, volit jejich předsedy a další členy a odvolávat je z funkce,

    n) stanovit výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce,

    o) zřizovat a zrušovat obecní policii,

    p) rozhodovat o spolupráci obce s jinými obcemi a o formě této spolupráce,

    q) rozhodovat o zřízení a názvech částí obce, o názvech ulic a dalších veřejných            prostranství,

   r) udělovat a odnímat čestné občanství obce a ceny obce,

   s) stanovit zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva obce,

t) rozhodovat o peněžitých plněních poskytovaných fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva obce, za výkon funkce členů výborů,

u) rozhodovat o zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení a zrušení veřejného neziskového ústavního zdravotnického zařízení, navrhovat zástupce do jeho dozorčí rady a rozhodovat o převodu vlastnického práva k majetku, s nímž hospodaří veřejné neziskové ústavní zdravotnické zařízení nebo o jeho pronájmu v případech, kdy to stanoví zvláštní právní předpis[

   y) plnit úkoly stanovené zvláštním právním předpisem.

 

Podle § 85 je zastupitelstvu obce dále vyhrazeno rozhodování o těchto majetkoprávních úkonech:

a) nabytí a převod nemovitých věcí včetně vydání nemovitostí podle zvláštních zákonů, převod bytů a nebytových prostorů z majetku obce,

b) poskytování věcných darů v hodnotě nad 20 000 Kč a peněžitých darů ve výši nad 20 000 Kč fyzické nebo právnické osobě v jednom kalendářním roce,

c) poskytování dotací nad 50 000 Kč v jednotlivých případech občanským sdružením, humanitárním organizacím a jiným fyzickým nebo právnickým osobám působícím v oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu, sociálních služeb, podpory rodin, požární ochrany, kultury, vzdělávání a vědy, zdravotnictví, protidrogových aktivit, prevence kriminality a ochrany životního prostředí,

d) uzavření smlouvy o sdružení a poskytování majetkových hodnot podle smlouvy o sdružení, jehož je obec účastníkem,

     e)  peněžité i nepeněžité vklady do právnických osob,

     f)  vzdání se práva a prominutí pohledávky vyšší než 20 000 Kč,

     g)  zastavení movitých věcí nebo práv v hodnotě vyšší než 20 000 Kč,

     h)  dohody o splátkách s lhůtou splatnosti delší než 18 měsíců,

     i)  postoupení pohledávky vyšší než 20 000 Kč,

j)  uzavření smlouvy o přijetí a poskytnutí úvěru nebo půjčky, o poskytnutí dotace, o převzetí dluhu, o převzetí ručitelského závazku, o přistoupení k závazku a smlouvy o sdružení,

    k) zastavení nemovitých věcí,

    l) vydání komunálních dluhopisů.

 

Další postup při řešení tohoto, pro obec Zlatá nedobrého stavu, bude následující.

Zákon o obcích  §90:

Poklesne-li počet členů zastupitelstva obce o více než polovinu, popřípadě pod 5 a zastupitelstvo obce nemůže být doplněno z náhradníků, oznámí obecní úřad neprodleně tuto skutečnost krajskému úřadu. V takovém případě nemůže zastupitelstvo obce rozhodovat o záležitostech podle § 84 odst. 2 a § 85, s výjimkou přijímání rozpočtových opatření a stanovení pravidel rozpočtového provizoria.

Podle ustanovení § 58 odst. 4 volebního zákona, nastane-li důvod pro konání nových voleb, zašle prostřednictvím krajského úřadu starosta dotčené obce návrh na vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce Ministerstvu vnitra do 30 dnů ode dne, ve kterém tento důvod vznikl. Nové volby vyhlásí ministr vnitra do 30 dnů poté, co návrh obdrželo Ministerstvo vnitra.

 

Další činnost zastupitelstva

  1. Zastupitelstvo převezme úkoly, které měla plnit místostarostka Kristýna Horníková.
  2. Základním úkolem bude  minimalizovat škody, které rezignace zastupitelů za SNK Změna pro Zlatou obci přinese, a najít řešení, jak tyto škody omezit.

 

 

 

 

Zlatá dne 21.3.2019                                                                    Luboš Přibyl

                                                                                                   Starosta obce Zlatá

 

 

 

 


Vytvořeno: 21. 3. 2019
Poslední aktualizace: 21. 3. 2019 10:36
Autor: Starosta obce Zlatá