Navigace

Obsah

Stránka

          : Na zasedání zastupitelstva obce Zlatá dne 29.7.2020 jste schválili záměr koupit pozemek p.č.329 v k.ú. Zlatá. Dne 22.12.2020 se na portálu justice.cz v insolvenci firmy Promising Union objevila Smlouva o prodeji nemovitých věcí, kde se výše uvedený pozemek prodal. Kupující není obec Zlatá. Můj dotaz zní, zda se obec Zlatá pokusila tento pozemek koupit a jakou cenu nabídla. Děkuji ze odpověď. (Vloženo 05.01.2021)

Obec nabídku nepodala. Při hodnocení záměru převážily negativní okolnosti nákupu. Byl to zejména předpoklad možných spekulací v souvislosti s výstavbou silničního obchvatu a priorita jiných investic.

Pavel Rak, 12.01.2021
                         : Dobrý den, můžete prosím upřesnit, jestli je splašková kanalizace ve Zlaté I. také součástí některé ze smluv o odkoupení infrastruktury, které byly nedávno podepsány? Nebo nikoliv a tím pádem vodovod a splašková kanalizace zůstávají ještě nedořešeny? (vodovod kvůli exekuci vlastníka, fy Davada, to je na webu obce dohledatelné) Předem děkuji, Anna Smolková (Vloženo 19.05.2020)

Jednotlivé části infrastruktury jsou řešeny odděleně u jejich vlastníků. Skupina smluv podepsaná 11. května 2020 neobsahuje vodovod a kanalizaci. Vlastník vodovodu, jak správně zmiňujete, je exekučním řízení. S exekutorem jsme v kontaktu. Od 11. května 2020 má obec Zlatá nařízenou veřejnou službu jeho provozování. Více v aktualitách zde na WWW. Jeho opravy již započaly.

Splašková kanalizace je v současnosti v držení konkursního správce fy Promising Union. Její převzetí už je dohodnuto s konkursním správcem i věřitelským výborem.

Obec tedy prakticky všechny části infrastruktury už spravuje.

Pavel Rak, 22.05.2020
                         : Dobrý den, protože se v nejbližší době nebudou konat žádné schůze, zeptám se zde. Jsou již podepsány smlouvy na odkup infrastruktury?Na kdy je naplánován začátek rekonstrukce vodárny? Děkuji za odpověď (Vloženo 01.04.2020)

Smlouvy jsou připraveny k podpisu. Jakmile bude možné bez komplikací svolat veřejné zasedání zastupitelstva, budou předloženy ke schválení a k podpisu. Smlouvy bychom rádi nechali schválit zastupitelstvem z důvodu snížení rizika možných budoucích sporů. Zdržení nezastavilo přípravu výstavby dalších vedení sítí.

Rekonstrukce vodárny začala formálně předáním staveniště 6. ledna s tím, že zahájení stavebních prací začne 2. března. Od té doby běží stavební firmě  termín 40 týdnů pro dokončení stavby.

Pavel Rak, Luboš Přibyl, 08.04.2020
                         : Dobrý den, prosím o vysvětlení proč není doposud uzavřena smlouva s obcí Květnice o umistění našich předškoláků do nově vznikající školky, která bude zprovozněna od 1.9.2020? Jak je možné, že vedení obce Zlatá nestačí cca 9 měsíců (první informace poskytnuta 26.6.2019) na uzavření smlouvy? Kdo nese odpovědnost za tuto nečinnost a vůči komu bude vyvozena osobní zodpovědnost za neplnění pracovních povinností? Je zajímavé, že město Úvaly již tuto smlouvu s obcí Květnice má dávno uzavřenou!!! Děkuji a jsem s pozdravem Jaroslav Židlický (Vloženo 06.04.2020)

Smlouvu kterou zmiňujete  schválilo zastupitelsvo naší obce svým usnesením  58/11/2020  dne  29. února. Dále ji pak musí před vlastním uzavřením schválit také zastupitelstvo obce Květnice. To nemůžeme nijak ovlivnit stejně jako současnou situaci s Covid 19. Připomínám, že na  webu obce naleznete informace o školce v Sibřině s kterou máme již smlouvu podepsanou.

Luboš Přibyl, starosta, 08.04.2020
             : Dobrý den, děkuji za odpověď. "Podle mých informací" - tyto informace jsou někde oficiálně dohledatelné? Můžete, prosím, sdělit, kde se o připravované školce dozvíme více? Kde má být umístěna, jaká jsou kritéria pro přijetí dítěte apod.? Prosím ještě o upřesnění - "máme přislíbeno" - tato slova se opírají o konkrétní písemnou dohodu mezi obcemi Zlatá a Květnice, nebo jde jen o neformání přislíbení? Děkuji, Holubová (Vloženo 17.12.2019)

Dobrý den,

   otázku o podrobnostech projektu a provozu školky proberu se starostou Květnice na nejbližší schůzce a budu o tom informovat. Písemnou dohodu o umístění našich předškoláků zatím nemáme, ale vzhledem k velice dobrým vztahům, které s Květnicí máme nepochybuji o její vstřícnosti.

Luboš Přibyl, starosta obce, 27.12.2019
                        : Dobrý den, právě se dočítám o uzavření dohody mezi Úvaly a Květnicí o umístění až 50! úvalských dětí do nově budované školky v Květnici (samozřejmě dle kapacity školky a počtu květnických dětí). Starosta před volbami informoval o této školce. Mé dotazy: V jaké fázi je výstavba nové školky v sousední obci? Jaké kroky podnikl starosta Zlaté k tomu, aby i zlatské děti mohly být umisťovány do této školky? Jednal starosta s obcí Květnice a sjednal dohodu? Myslím, že dohoda se Sibřinou typu "vezmou nám, když bude místo" opravdu nestačí a mělo by být dohod několik i s dalšími obcemi. Děkuji, Holubová (Vloženo 12.12.2019)

Dobrý den,

jak jsem již informoval na zasedání 26. června letošního roku máme  přislíbeno umístění našich dětí v nové Květnické školce.  Navíc její otevření  odlehčí všem těmto předškolním zařízení v okolí. Zahájení provozu je podle mých informací v druhé polovině roku 2020.

 

Luboš Přibyl, starosta obce, 17.12.2019
          : Dobrý den,dnes 25.11.jsem se dozvěděla,že očkování psů v obci proběhlo 16.11. Proč obec neinformovala občany? (Vloženo 25.11.2019)

Veterinářku, která v minulosti v obci zajišťovala hromadné očkování jsme několikrát neúspěšně kontaktovali. Pokud někdo v obci očkování provedl, bylo to bez našeho vědomí.

Jsme v jednání s novým veterinářem, který přislíbil zajištění této služby. Po ujasnění termínu budeme obyvatele informovat.

Luboš Přibyl, 27.11.2019
          : Dobrý den,přijede ještě letos do vsi veterinář na očkování psů? děkuji za odpověď (Vloženo 07.11.2019)

Dobrý den,

s vetrinářkou, která k nám jezdí jsme v kontaktu, ale zatím nám bohužel ani po urgenci nedala informaci zda k nám letos dorazí.

Luboš Přibyl, starosta obce, 13.11.2019
                         : Dobrý den, dnes jsem v kontejnerech na plasty ve Zlaté I. našla rozebranou trampolínu (včetně kovových částí). Jak je to, prosím, se sběrným dvorem v Úvalech? Myslela jsem, že obec Zlatá má s tímto dvorem smlouvu na odběr jakéhokoliv druhu odpadu, ale dozvídám se postupně od sousedů, že tomu tak není. Jakým způsobem tedy mají občané likvidovat objemný odpad? Děkuji, Holubová (Vloženo 10.09.2019)

Dobrý den,

  obec Zlatá má se sběrným dvorem v Úvalech uzavřenu smlouvu na likvidaci odpadů. Velkoobjemový odpad je zde možné ukládat. Tato služba je zpoplatněna. Je také možné využít zdarma kontejner na tento odpad, který je každoročně přistaven při jarních úklidech obce.

 

Výňatek ze zákona:

"Dle § 17 odst. 3 zákona 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů
je obec povinna určit místa, kam mohou fyzické osoby odkládat komunální odpad (tedy i odpad velkoobjemový), který produkují, a zajistit místa, kam mohou fyzické osoby odkládat nebezpečné složky komunálního odpadu (např. zbytky barev a spotřební chemie, zářivky, rozpouštědla). Může využívat sběrné dvory jiných obcí, se kterými má smluvně zajištěnou službu ukládání velkoobjemového odpadu. "

Luboš Přibyl, starosta obce, 12.09.2019
     : Dobry den, před volbami 14.9.2019 jsem si chtěl projít historii zasedání a usnesení zastupitelstva z let minulých(do 2012), které na webu obce pro občany ještě před několika měsíci byly zveřejněny. Bohužel se jich nemůžu v současnosti dohledat. Můžete mi sdělit, v jake sekci mám hledat nebo zda již zobrazeny nejsou, a proč? Další dotaz směřuje na vydaný Spisový a skartační řád obce. Dle uvedení je SSŘ schválen a podepsán starostou obce až v roce 2014. Proč není již od té doby uvěřejněn na stránkách obce? V SSŘ je uvedeno, že se jedná o Směrnici č.1/2013 a je uveden podpis starosty obce, který neodpovídá podpisu užívaným v roce 2014, chybí datum podepsání. V tomto případě byl předložený SSŘ vytvořen elektronicky až v roce 2019 a chybí elektronický podpis s časovým otiskem. Můžete se k těmto časovým nesrovnalostem vyjádřit?Děkuji (Vloženo 28.08.2019)

Dobrý den.

K otázce č.1 

Máte pravdu na webu obce již v současné době nedohledáte historii zasedání a usnesení zastupitelstva z let minulých (starších než rok 2013). Zápisy z veřejných jednání zastupitelstva do roku 2013 nebyli přesunuty ze starší verze webu, která se nasazovala okolo srpna roku 2018. Pokud máte v této souvislosti konkrétní dotaz, rádi Vám ho zodpovíme.

K otázce č.2

Dle § 111 bod 2 a bod 4e zákona č. 128/2000 Sb. Zákon o obcích je starosta zmocněn vydávat spisový a skartační řád. Úkolem a zodpovědností starosty je řídit obecní úřad a k tomu je zmocněn vydávat interní směrnice a interní nařízení. Vzhledem k tomu, že vnitřní předpisy je nutné měnit a aktualizovat v některých případech v kratších časových intervalech, než jsou zasedání zastupitelstva, nejsou vnitřní směrnice schvalovány na veřejných zasedáních zastupitelstva a zveřejňovány na webu obce, pokud nejsou součástí některého bodu veřejného jednání zastupitelstva, kde jsou uvedené v příloze.

K otázce č.3

Spisový a skartační řád nebyl původně zpracován v elektronické podobě. Vzhledem k tomu, že bylo potřeba pořídit jeho elektronickou verzi zejména pro práci kontrolní komise, byl zpětně digitalizován. Digitalizace s rekognizací textu ale není prakticky nikdy dokonalá a je nutno provést korekce. Následně byl digitalizovaný řád zkontrolován, exportován do formátu .PDF a uložen na digitální úložiště. Správně jste odhalil uniklou nepřesnost v označení směrnice vzniklou pravděpodobně mezi dobou kdy dokument byl připravován a podepsán, nemá být č.1/2013, ale 1/2014.

S pozdravem

Luboš Přibyl, starosta obce, 29.08.2019

Stránka