Navigace

Obsah

Smlouva od Dolia Invest, s.r.o. – vyjádření právníka obce Zlatá

Typ: ostatní
Vážení spoluobčané,

na základě žádosti některých obyvatel Zlaté I jsme v uplynulém týdnu předali návrh smlouvy o odvádění odpadních vod od společnosti Dolia Invest s.r.o. v elektronické podobě, která je zasílána občanům naší obce, právníkovi obce panu JUDr. Stanislavu Hrinkovi.

Níže uvádíme znění komentářů JUDr. Hrinka, které k textu smlouvy uvedl. Prosím, vezměte na vědomí, že se nejedná o závazná stanoviska. Jeho komentáře jsou pouze informativní a mají spíše doporučující charakter, stejně tak i postup, který navrhuje. Obec Zlatá v tuto chvíli předává informace od právníka obce občanům prostřednictvím svých internetových stránek. Další komunikaci ohledně textu smlouvy o odvádění odpadních vod od společnosti Dolia Invest s.r.o., můžete směřovat přímo na tuto společnost.

Děkujeme.

Obecní úřad Zlatá

Vyjádření JUDr. Stanislava Hrinka

k návrhu smlouvy o odvádění odpadních vod společnosti Dolia Invest, s.r.o.

JUDr. Stanislav Hrinko v e-mailové komunikaci se starostou obce panem Lubošem Přibylem sdělil, že ve smlouvě nejsou reflektována kogentní (povinná ustanovení) zákona o vodovodech a kanalizacích. Některé úpravy provedl v komentářích, ale bylo by vhodné, aby smlouvu na straně společnosti Dolia Invest, s.r.o. zpracoval právník, který problematiku vodovodů a kanalizací zná. Podle JUDr. Hrinka nemá smysl, aby všechno opravoval a přepisoval za něj. Pokud by on sám měl smlouvu podepsat, požadoval by úpravy uvedené v jeho komentářích, a poté by znovu za sebe text zkontroloval a požadoval případné další úpravy.

Dále se vyjádřil pouze k části VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ takto:

 

  1. K bodu č. 4 ve znění „Dodavatel má právo podmínky jednostranně změnit, zejména z důvodu legislativních změn.“  uvádí:

„Smlouva je dohodou dvou stran, nelze jí jednostranně měnit. Lze možná reagovat na změnu zákonů, a to jenom v rozsahu těchto změn. Navrhuji smazat.“

 

  1. K bodu č. 5, větě první ve znění „Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a lze ji ukončit výpovědí, dohodou obou smluvních stran nebo v případě změny provozovatele se smlouva ukončuje k datu převzetí provozu novým provozovatelem.“ uvádí:

„Smlouva dle § 8 odst. 6 zákona o vodovodech pak přechází na dalšího vlastníka či provozovatele, takže se neukončuje.“

 

  1. K bodu č. 5, větě druhé ve znění „Smlouva pozbývá platnosti také v případě ukončení provozování dodavatelem k datu ukončení provozování.“ uvádí:

„Tady se plete platnost a účinnost. Platnost zůstává, účinnost nemusí. Samozřejmě ani účinnost se neukončuje, tady platí, že dodavatel dle zákona musí poskytovat napojení na kanalizaci a musí mít uzavřenou smlouvu.“

 

  1. K bodu č. 5, větě třetí ve znění „Pro případ výpovědi je stanovena výpovědní lhůta v délce 1 měsíce, která začíná běžet od 1. Dne měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně.“ uvádí:

„Dodavatel je povinen takovou smlouvu uzavřít, takže dle mého nemůže smlouvu bez náhrady jen tak vypovědět.“

 

  1. K bodu č. 10 ve znění „Ve věci ochrany a zpracování osobních údajů Odběratele ze strany Dodavatele se použije Souhlas se zpracováním osobních údajů a poučení subjektu údajů, tvořící přílohu č. 3 této smlouvy.“ uvádí:

„Souhlas není potřeba, protože se jedná o údaje, které zpracovává Dolia v souvislosti se smlouvou (oprávněný zájem).“

 

  1. K bodu č. 13 ve znění „Vztahy mezi dodavatelem a odběratelem, které nejsou upraveny touto smlouvou, se řídí platnými právními předpisy, a to zejména NOZ.“ Uvádí:

„Řídí se to hlavně zákonem o vodovodech a kanalizacích. Navrhuji, aby tam byly zapracovány právě povinné náležitosti z tohoto předpisu, chybí například (kromě jiného) dle § 8 odst. 17 zákona o vodovodech a kanalizacích, jestli je Dolia vlastníkem, anebo provozovatelem a doporučoval bych stejné názvosloví jako v tomto zákoně.“

 

Přílohy:

1) Text uvedený v sekci "Aktuality" na obecních internetových stránkách v PDF

2) Text návrhu smlouvy s komentáři v textu od JUDr. Hrinka ve formátu *.doc


Přílohy

Vytvořeno: 15. 12. 2018
Poslední aktualizace: 15. 12. 2018 04:03
Autor: OÚ Zlatá